Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Mölndals Bilsportklubb

(Senast fastställd av föreningens extra årsmöte 2015-11-02)

 

 

1 kap Allmänna bestämmelser

§ 1.1 Ändamål

Föreningen ska bedriva följande idrott: Bilsport.

Mölndals Bilsportklubb är en ideell förening vars ändamål är:

a t t samla medlemmar med bilsportintresse till gemensamma aktiviteter;
a t t arrangera och deltaga i olika bilsporter;
a t t genom tävlingskörning och tävlingsarrangemang, klubbträffar, utflykter och andra sammankomster ha roligt tillsammans;

Föreningen ska genom klubbträffar, medlemstidning, hemsida och brevutskick hålla föreningens medlemmar väl informerade om föreningens olika aktiviteter.
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt verka för en dopingfri idrott.

§ 1.2 Föreningens namn och organisationsnummer

Föreningen bildades 2015-02-21.

Föreningens fullständiga namn är Mölndals Bilsportklubb, förkortas MBSK.

Föreningens organisationsnummer är 802495-9846.

Föreningen har sin hemort i Mölndals stad.


§ 1.3 Sammansättning, tillhörighet

Föreningen består av de personer som upptagits i föreningen som medlemmar enligt § 2.1.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Bilsportförbundet (SBF)

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SBF blir föreningen även medlem i Västsvenska idrottsförbundet, samt i Göteborgs Bilsportförbund (GBF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF, eller DF-styrelse är föreningen skyldig ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


§ 1.4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


§ 1.5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.


§ 1.6 Firmateckning

Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer gemensamt.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.


§ 1.7 Stadgeändring

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid ett årsmöte.
Stadgeändringsförslag skall framgå av kallelsen till årsmötet.
Beslut om ändring av föreningens stadgar måste tillstyrkas av minst 2/3 delar, av de vid sammanträdet avgivna rösterna, för att vara giltigt.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

§ 1.8 Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, idrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.


§ 1.9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions-berättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till SBF.

§ 1.10 Kommunikation med föreningens medlemmar

Vid kommunikation med föreningens medlemmar skall styrelsen använda sig av föreningens hemsida, föreningens medlemsblad, brev och/eller elektronisk post. Hänsyn ska dock tas till medlemmar som ej har tillgång till föreningens hemsida eller möjlighet att ta emot elektronisk post (mail). Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska i första hand meddelas med brev eller elektronisk post (mail). Medlem skall ha lämnat medgivande till att bli kallad via mail.

2 kap Föreningens medlemmar

§ 2.1 Medlemskap

§ 2.1.1 Enskild medlem

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till SBF.


§ 2.1.2 Familjemedlem

Familjemedlem är ett medlemskap för två eller flera personer i en familj och ett sätt att rabattera medlemsavgiften för personer i en familj boende på samma bostadsadress. Samtliga medlemmar i familjen är ur medlemsskapssynpunkt var och en att betrakta som enskild medlem i föreningen samt har rättigheter och skyldigheter som sådan enligt § 2.1.1.§ 2.2 Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av organ inom föreningen samt följa de i § 1.3 nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut;

 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen;

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna;

 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av § 6.2. Härvid ska hänsyn tas till möjligheter för medlemmen att ta emot information enligt § 1.10;

 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.


§ 2.3 Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs SBF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till SBF, får medlemmen representera föreningen endast om SBF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


§ 2.4 Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.


§ 2.5 Uteslutning och varning

Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid (suspension). Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.


§ 2.6 Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SBF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.§ 2.7 Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, och ärendet därefter blivit slutligt avgjort.

 

3 kap Årsmöte

§ 3.1 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna via brev eller elektronisk post (mail) enligt § 1.10. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och på annat lämpligt sätt enligt § 1.10. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan klubb eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


§ 3.2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


§ 3.3 Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 3.4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;

 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet och

 • att medlemsavgifter har betalats senast före årsmötet.

Röstning får inte ske genom ombud.


§ 3.5 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokollsjusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
  verksamhets-/räkenskapsår.

 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) två ersättare i styrelsen för en tid av ett år;
  d) två revisorer samt en ersättare för en tid av ett år.
  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 3.6 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.


§ 3.7 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna i första hand per brev eller elektronisk post enligt § 1.10. Kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och på annat lämpligt sätt enligt § 1.10.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder som enligt föregående stycke annars åligger styrelsen.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragnings- listan behandlas.

§ 3.8 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 1.7 första stycket och § 1.9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. En röst på fler personer än nominerade är ogiltig.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


§ 3.9 Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

§ 4.1 Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden så bestämmer.


§ 4.2 Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Hänsyn tas härvid till medlemmar som ej har tillgång till föreningens hemsida eller möjlighet att läsa elektronisk post enligt § 1.10.

Valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

5 kap Revision

§ 5.1 Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad efter räkenskapsårets utgång.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

§ 6.1 Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex övriga ledamöter.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, kassör och sekreterare samt de övriga befattningshavare som behövs.

Suppleant kallas till samtliga styrelsesammanträden och deltar normalt i styrelsearbetet, dock utan rösträtt. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant, då med full rösträtt. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.§ 6.2 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SBF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler;

 • verkställa av årsmötet fattade beslut;

 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande organ;

 • ansvara för och förvalta föreningens medel;

 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen;

 • tillställa revisorerna protokoll från styrelsesammanträden och ekonomisk redovisning enligt § 5.1, och

 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska en vice ordförande träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

Styrelsen ska hålla föreningens medlemmar väl informerade om föreningens olika aktiviteter genom klubbträffar, medlemstidning, hemsida och brevutskick.


§ 6.3 Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening kan om så begärs antecknas i protokollet.


§ 6.4 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.


7 kap Övriga föreningsorgan

§ 7.1 Underliggande organ inom föreningen

Styrelsen får vid behov inrätta underliggande organ, exempelvis arbets- och projektgrupper, team eller kommittéer.


§ 7.2 Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har. 


RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF- stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .


1 §* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

Uppdaterad: 03 DEC 2016 17:07 Skribent: Kurt Fredrixon
E-post: Adressen Gömd

Medlemsavgiften är f n 450 kr för familj, 350 kr för senior, 100 kr juniorer t om 18 år - betalas till plusgiro 775206-6.  
Mölndals Bilsportklubb arrangerar tävlingar i följande sportgrenar

Bil-Orientering
Se fliken Bil-Orientering men också
http://sbf.se/Sportgrenar/Bilorientering/

Regularity
Se fliken Regularity men också
http://sbf.se/Sportgrenar/Regularity/


Postadress:
Mölndals Bilsportklubb - Bilsport
Kurt Fredrixon, Edsåsvägen 169
44195 Alingsås

Kontakt:
Tel: 0705590890
E-post: kurt.fredrixon@gmail...

Se all info