Hoppa till sidans innehåll
Foto: ASEMARK PER

Årsmötesprotokoll


PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 30/3 2016

 

Mölndals Bilsportklubb

 

Dag 2016-03-30

Plats Aktiviteten i Mölndal

Närvarande 12 medlemmar, se bif förteckning, bil 1

Kurt Fredrixon öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Bifogade närvaroförteckning godkänns som röstlängd, bil 1.

§ 1 Fastställande av röstlängd

Kurt Fredrixon till mötesordförande och Eva Alkvik utses till mötessekreterare.

§ 2 Val av ordf och sekr

 

Olof Lundberg och Bernt Eriksson väljs till protokolljusterare och rösträknare.

§ 3 Val av prot.just

 

Årsmötet godkänner kallelsen och att den har utsänts i rätt tid.

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 4 Mötets utlysande

 

§ 5 Dagordning

Kurt Fredrixon föredrar styrelsens verksamhetsberättelse som godkänns efter justering av

punkten ang föreningens bildande den 21 feb 2015

punkten ang föreningens interimsstyrelse den 30 sep 2015

punkten ang julfest och styrelsemöte den 28 nov. Rättad version, bil 2.

Gerhard Johansson går igenom årsredovisningen och mötet godkänner densamma, bil 3.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberät-telse och års-redovisning

 

Kurt Fredrixon föredrar revisorernas berättelse för räkenskapsåret 21 feb-31 dec 2015, bil 4.

§ 7 Revisorernas berättelse

 

Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 21 feb-31 dec 2015.

§ 8 Ansvarsfrihet

Inga förslag föreligger från styrelsen och inga motioner har inkommit.

§ 9 Motioner

Mötet beslutar att medlemsavgifterna för 2016 skall vara oförändrade, dvs 350 kr för enskild medlem, 100 kr för junior t o m 18 år, familjemedlemsskap och där alla är skrivna på samma adress 450 kr.

§ 10 Medlemsavgift

Mötet fastställer verksamhetsplanen för 2016, bil 5. Mötet godkänner även föreslagen budget för 2016, bil 6.

§ 11 Verksamhets-plan och budget

 

Kurt Fredrixon väljs till ordförande på 2 år.

Gerhard Johansson, Bernt Eriksson och Martin Mossberg väljs till ledamöter på 2 år.

Mathias Fredrixon, Roland Alkvik och Alf Claesson väljs till ledamöter på 1 år.

Arne Johansson och Olof Lundberg väljs till suppleanter på 1 år.

Dan Liljendahl och Henrik Krefting väljs till revisorer på 1 år och Krister Karlsson väljs till revisorssuppleant på 1 år.

Dan Liljendahl, Arne Johansson och Olof Lundberg väljs till valberedning på 1 år. Samman-kallande blir Olof Lundberg.

§ 12 Val

 

 

 

 

Mathias Fredrixon tar upp frågan om MBSK skall arrangera bil-O sprint under SM veckan i Borås 2017. Mathias får i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna och rapportera till styrelsen.

§ 13 Övriga frågor

 

 

Kurt Fredrixon avslutar årsmötet och tackar alla närvarande för visat intresse.

§ 14 Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

..............................................

Eva Alkvik

Justeras:

 …………………………………

Kurt Fredrixon, mötesordf

………………………………… ……………………………………..

Olof Lundberg Bernt Eriksson

 

 

Uppdaterad: 02 DEC 2016 23:23 Skribent: Kurt Fredrixon
E-post: Adressen Gömd

Medlemsavgiften är f n 450 kr för familj, 350 kr för senior, 100 kr juniorer t om 18 år - betalas till plusgiro 775206-6.  
Mölndals Bilsportklubb arrangerar tävlingar i följande sportgrenar

Bil-Orientering
Se fliken Bil-Orientering men också
http://sbf.se/Sportgrenar/Bilorientering/

Regularity
Se fliken Regularity men också
http://sbf.se/Sportgrenar/Regularity/


Postadress:
Mölndals Bilsportklubb - Bilsport
Kurt Fredrixon, Edsåsvägen 169
44195 Alingsås

Kontakt:
Tel: 0705590890
E-post: kurt.fredrixon@gmail...

Se all info